Aktualności

Najlepsi zawodnicy, trenerzy i działacze AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nagrodzeni.


10 listopa­da 2022 r. odbyła się VIII Gala Sportu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, pod­czas której wyróżniono najlep­szych zawod­ników, tren­erów i dzi­ałaczy w 2022 roku. Uroczys­tość była również znakomitą okazją do podz­iękowa­nia part­nerom i wszys­tkim osobom wspier­a­ją­cym AZS UMed Łódź.

Za nami kole­jny bard­zo dobry sezon w wyko­na­niu stu­den­tów-sportow­ców Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Od dwu­nas­tu lat nieprz­er­wanie jesteśmy najlep­szą uczel­nią medy­czną w Polsce. W klasy­fikacji gen­er­al­nej po raz trze­ci z rzę­du UMED upla­sował się w czołowej „10” – na dziewią­tym miejs­cu, będąc najlep­szą z łódz­kich uczel­ni. W roz­gry­wkach Aka­demic­kich Mis­tr­zostw Wojew­ództ­wa Łódzkiego zajęliśmy trze­cie miejsce. Na półmetku dwulet­niego cyk­lu Mis­tr­zostw Pol­s­ki Uczel­ni Medy­czny zmierza­my po kole­jne zwycięst­wo.

Bad­mintoniś­ci w Ekstralidze zakończyli  sezon 2021/2022 na piątej pozy­cji, prze­gry­wa­jąc zaled­wie jed­nym punk­tem walkę o medale. Dzię­ki porozu­mie­niu z UKS Nowa Łódź zawod­ni­cy UMED Łódź grali w zes­pole AZS PŁ UMed Cochise Burg­er Łódź, szóstym zespołem w Ekstralidze Uni­hoke­ja. Na te sukcesy inten­sy­wnie pra­cow­ali sportow­cy, tren­erzy i dzi­ałacze, którzy zostali wyróżnieni pod­czas Gali.

Część ofic­jal­na Gali poświę­cona została wręcza­niu nagród i wyróżnień. Rozpoczę­to od podz­iękowań za wkład w rozwój sportu aka­demick­iego w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi. Sukcesy AZS UMED Łódź nie były­by możli­we bez wspar­cia odpowied­nich osób. Pamiątkowe podz­iękowa­nia otrzy­mali przed­staw­iciele uczel­ni oraz AZS Łódź.

Następ­nie nagrod­zono medal­istów Aka­demic­kich Mis­tr­zostw Pol­s­ki w klasy­fikac­jach gen­er­al­nych. W min­ionym sezonie najlep­si okaza­li się zawod­ni­cy:

  • sekcji trójbo­ju siłowego – Aga­ta Markows­ka, Mateusz Koralewicz i Jędrzej Żukows­ki.
  • judo – Julia Gut i Zuzan­na Klimkiewicz.
  • koszyków­ki 3×3 — Natalia Leś­ni­ak, Anna Matras, Eliza Miaśkiewicz i Wik­to­ria Stępień.
  • lekkoatle­ty­ki – brą­zowe medal­ist­ki w klasy­fikacji drużynowej – Maja Śmi­ałkows­ka, Zofia Jóźwiak, Katarzy­na Biało­gońs­ka, Julia Moszu­ra, Karoli­na Guz, Mar­ta Drob­nik, Wik­to­ria Fron­czyk, Ange­li­ka Pabi­anek, Kinga Trze­ci­ak, Mile­na For­tu­na, Klara Lachow­icz, Alek­san­dra Jakś, Aga­ta Bato­lik, Alek­san­dra Moszu­ra.
  • rzu­tu dyskiem — Wik­to­ria Fron­czyk.

Wyróżniono także medal­istów rywal­iza­cji uczel­ni medy­cznych – koszykarza Michała Mycko, koszykarkę Jagodę Ban­doch, nar­cia­rkę Mar­ię Łuczak, siatkarza Jędrze­ja Zagułę, pływaczkę Angelę Ćwil, siatkar­ki plażowe: Olgę Lang­i­er i Paulinę Turko, siatkarzy plażowych: Pio­tra Dębowskiego oraz Jaku­ba Wrześ­nia, teni­sist­ki: Zofię Grodzką i Alicję Obcowską oraz żeglarkę Natal­ię Staw­iarską.

Trady­cyjnie nagrod­zono również najlep­szego kierown­i­ka sekcji, tren­era oraz drużynę roku. Wyróżnie­niem dla kierown­i­ka uhonorowano opiekunkę sekcji siatków­ki, wiceprezeskę AZS UMED Łódź Dominikę Sko­morowską. Trenerem roku został Piotr Niewiadom­s­ki, autor sukcesów koszykarek i koszykarzy – tegorocznych mis­trzów Pol­s­ki uczel­ni medy­cznych. To kole­j­na w tym sezonie nagro­da dla tren­era, który w październiku na Gali Sportu Aka­demick­iego w Lublin­ie został lau­ratem nagrody im. Euge­niusza Piaseck­iego.

Pod­czas uroczys­toś­ci podz­iękowano także wszys­tkim tren­erom prowadzą­cym na co dzień sekc­je AZS UMED Łódź. Drużyną roku została sekc­ja koszyków­ki, za co otrzy­mała prze­chod­ni puchar za fan­tasty­czny w ich wyko­na­niu sezon.

Pon­ad­to AZS UMED Łódź przyz­nał dwie nagrody spec­jalne dla wielo­let­nich reprezen­tan­tów uczel­ni w zawodach aka­demic­kich i zarazem akty­wnych dzi­ałaczy w poprzed­nich zarzą­dach klubu – Domini­ki Kotus i Bar­tosza Fry­nia. Sre­brny­mi odz­naka­mi AZS uhonorowano: Dominikę Kotus, Elizę Miaśkiewicz, Annę Matras, Wik­torię Stępień, Michała Nogala i Nor­ber­ta Mazur­ka.

Cześć ofic­jal­ną Gali swoim wys­tępem uświet­nił zespół Hibis­cus Band w składzie Alexan­der Wrzosek, Janusz Wrzosek i Ilia Fomin. Pier­wsi dwaj to członkowie zarządów i zawod­ni­cy klubów uczel­ni­anych AZS – odpowied­nio Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego.

Po częś­ci ofic­jal­nej przyszedł czas na wywiady, zdję­cia i świę­towanie tegorocznych sukcesów. Na parkiecie nie zabrakło bel­gij­ki, tańców i śpiewów do białego rana.

Patronat Hon­orowy nad Galą Sportu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi objęła Prezy­dent Mias­ta Łodzi Han­na Zdanows­ka. Patronat medi­al­ny Telewiz­ja Toya, zaś part­nera­mi wydarzenia byli: Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, Fun­dac­ja Mede­light, Medesign, Ultrax.pl Wypoży­czal­nia Sprzę­tu, Manekin Łódź, Many Morn­ings, Chill­Burg­er i Tkalnia Zagadek.

Wszys­tkim nagrod­zonym serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów, nie tylko sportowych.

  • Opublikowano: 13 grudnia 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP