Aktualności

Konferencja Wojskowo-Medyczna „Wszyscy służymy pod jedną flagą”


W dni­ach 24–25 maja 2024 r. w Cen­trum Klin­iczno-dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbyła się Kon­fer­enc­ja Wojskowo-Medy­cz­na pn. „Wszyscy służymy pod jed­ną flagą”, którą wspól­nie zor­ga­ni­zowali pod­chorążowie Kolegium Wojskowo-Lekarskiego i stu­den­ci Wydzi­ału Lekarskiego.

Głównym celem przed­sięwz­ię­cia było szerze­nie wiedzy wojskowo-medy­cznej oraz zwróce­nie uwa­gi na istotę współpra­cy pomiędzy medyka­mi cywilny­mi i wojskowy­mi.

W pier­wszym dniu kon­fer­encji odbyła się część warsz­ta­towa, pod­czas której stu­den­ci mogli zdoby­wać nowe umiejęt­noś­ci prak­ty­czne m.in. w zakre­sie tamowa­nia krwotoków, gip­sowa­nia, medy­cyny pola wal­ki czy USG FAST.

Warsz­taty wojskowe zostały przeprowad­zone przez wyk­wal­i­fikowanych instruk­torów z WCKMed. m.in. zespołu pod prze­wod­nictwem kpt. Moni­ki Tra­j­dos, st. chor. sztab. Rober­ta Szna­jdera, por. lek. Alek­san­drę Majchrzak, por. lek. Martę Szukalską oraz doświad­c­zonych stu­den­tów UME­Du m.in. sierż. pchor. Michała Dziadusz­ka. Warsz­taty cywilne prowadzili członkowie IFM­SA-Poland Odd­zi­ał Łódź.

Dru­gi dzień kon­fer­encji poświę­cony został wykładom doty­czą­cym medy­cyny pola wal­ki, zdarzeń masowych, różnic między medy­cyną cywilną a wojskową oraz prze­ci­wdzi­ała­nia broni masowego raże­nia.

Wśród zapros­zonych prele­gen­tów znaleźli się: Dyrek­tor Wojskowego Insty­tu­tu Medy­cznego gen. broni prof. dr hab. n. med. Grze­gorz Giel­er­ak, Prorek­tor ds. Wojskowej Służ­by Zdrowia dr hab. n. med. Walde­mar Machała, płk lek. Rafał Sokołows­ki z WIM, płk dr Piotr Wach­na z WAT, mjr Łukasz Roma­niuk, por. lek. Klau­dia Łącz, por. lek. Bar­bara Zając oraz mł. chor. Katarzy­na Kozie­ja.

W spotka­niu udzi­ał wzięli także Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. Radzisław Kordek, Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Wojskowej Służ­by Zdrowa P płk dr n. med. Arka­diusz Kosows­ki oraz płk dr inż. Jacek Narloch.

Patronat nad kon­fer­encją objęło m.in. Min­is­terst­wa Obrony Nar­o­dowej oraz Min­is­terst­wa Zdrowia.

  • Opublikowano: 7 czerwca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP