Aktualności

IX edycja Konferencji (Nie)pełnosprawni na rynku pracy


Już po raz dziewią­ty odbyła się kon­fer­enc­ja pn. „(Nie)pełnosprawni na rynku pra­cy” orga­ni­zowana przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Fun­dację Łódź Aka­demic­ka oraz PFRON. W tegorocznej edy­cji tem­atem prze­wod­nim było: „Zatrud­nie­nie wspo­ma­gane sposobem na poprawę akty­wnoś­ci zawodowej Osób z Niepełnosprawnoś­ci­a­mi”. Zadanie zre­al­i­zowane zostało w ramach konkur­su pn.: „Orga­ni­zowanie i ani­mowanie dzi­ałań na rzecz środowiska aka­demick­iego” – Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki.

Do udzi­ału w kon­fer­encji udało się zaprosić wielu znakomi­tych goś­ci, m.in. Pełnomoc­ni­ka Rzą­du ds. Osób z Niepełnosprawnoś­ci­a­mi – Pawła Wdówi­ka, członków Zarzą­du PFRON, członków Rady Dostęp­noś­ci przy Min­is­terst­wie Fun­duszy i Poli­ty­ki Region­al­nej oraz wielu przed­siębior­ców otwartych na zagad­nienia akty­wiz­a­cji zawodowej. Pod­czas prelekcji i debat mówiono o tym, jak pomóc osobom z niepełnosprawnoś­ci­a­mi w wejś­ciu na rynek pra­cy i roz­wo­ju ich kari­er zawodowych. Pod­kreślano również, że oso­by z niepełnosprawnoś­cią zna­j­du­ją dobrą pracę przede wszys­tkim dzię­ki edukacji i wspar­ciu wyższych uczel­ni, gdzie mogą zdobyć dobre wyk­sz­tałce­nie.

Pod­czas wydarzenia zor­ga­ni­zowano również Aka­demick­ie Tar­gi Pra­cy Osób Niepełnosprawnych oraz bezpłatne kon­sul­tac­je z dorad­czynią zawodową.

Kon­fer­enc­ja była także okazją do zor­ga­ni­zowa­nia VI Zjaz­du Pełnomoc­ników Uczel­ni Wyższych ds. Osób z Niepełnosprawnoś­ci­a­mi, pod­czas którego blisko 40 goś­ci z całego kra­ju pod­jęło dyskusję w zakre­sie bieżą­cych tem­atów związanych z dostęp­noś­cią, real­iza­cją konkursów „Uczel­nia dostęp­na” i wyzwań, przed który­mi sto­ją uczel­nie, by efek­ty­wnie wspier­ać wszys­t­kich stu­den­tów, nie tylko z orzec­zoną niepełnosprawnoś­cią.

Serdecznie dzięku­je­my uczest­nikom, part­nerom i spon­sorom wydarzenia.

Do zobaczenia za rok!

 

Foto­ga­le­ria dostęp­na jest na stron­ie wydarzenia.

Media o nas:

  • Opublikowano: 15 listopada 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP