Inwestycje

Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Etap 4

Szczegóły inwestycji

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Etap 4

Okres realizacji projektu: 2019–2022
Kierownik projektu: Tomasz Jasiński
Inspektor nadzorujący projekt: Dariusz Jatczak

Budżet projektu: 13.706.813 zł
Źródła finansowania projektu:
- wkład własny - 7.695.533 zł
- Województwo Łódzkie - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 6.011.280 zł

Opis pro­jek­tu:

1) Lokaliza­c­ja pro­jek­tu:

 • budynek dydak­ty­czny Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi — Łódź ul. Pomors­ka 251
 • budynek basenu Studi­um Wychowa­nia Fizy­cznego i Sportu – Łódź, ul. 6‑go Sierp­nia 69
 • budynek hali sportowej Studi­um Wychowa­nia Fizy­cznego i Sportu – Łódź, ul. 6‑go Sierp­nia 69

2) Powierzch­nia pro­jek­tu: 5.274 m²

3) Cel pro­jek­tu:

Głównym celem pro­jek­tu jest ter­mo­mod­ern­iza­c­ja oraz budowa sys­te­mu ener­gety­cznego opartego na odnaw­ial­nych źródłach energii dla trzech obiek­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Cele pośred­nie to:

 • zmniejsze­nie strat ciepła i zapotrze­bowa­nia na energię budynków użytecznoś­ci pub­licznej,
 • redukc­ja emisji szkodli­wych gazów i pyłów do atmos­fery,
 • zmniejsze­nie negaty­wnego odd­zi­ały­wa­nia na stan środowiska nat­u­ral­nego i zdrowie ludzi,
 • opty­mal­iza­c­ja kosztów eksploat­a­cyjnych budynków użytecznoś­ci pub­licznej.

4) Zakres pro­jek­tu:

 • wyko­nanie wenty­lacji mechan­icznej naw­iewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (sprawność odzysku ciepła min­i­mum 70%),
 • ocieple­nie ścian zewnętrznych,
 • mod­ern­iza­c­ja insta­lacji c.w.u.,
 • wymi­ana okien i drzwi zewnętrznych,
 • mod­ern­iza­c­ja sys­te­mu grzew­czego.

 

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI INWESTYCJI

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP