Inwestycje

MOLecoLAB – Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych

Szczegóły inwestycji

Nazwa inwestycji: MOLecoLAB – Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych
Okres realizacji projektu: 2018-2023
Kierownik projektu: Tomasz Jasiński
Inspektor nadzorujący projekt: Łukasz Dudek

Wartość projektu:
59 940 263,33 PLN

Wartość dofinansowania:
41 639 185,55 PLN

Opis pro­jek­tu:

1) Lokaliza­c­ja pro­jek­tu: Łódź, ul. Pomors­ka 251, Budynek A6

2) Powierzch­nia łącz­na pro­jek­tu: 8.413 m², powierzch­nia użytkowa 4.500 m²

3) Cel pro­jek­tu:

Pro­jekt zakła­da budowę nowoczes­nego obiek­tu badaw­c­zo-naukowego będącego przed­sięwz­ię­ciem o charak­terze inter­dyscy­pli­narnym, sku­pi­a­ją­cym w jed­nym miejs­cu wysokospec­jal­isty­czny potenc­jał naukowy oraz środowisko zewnętrzne, w tym m.in. przed­staw­icieli jed­nos­tek innych niż naukowo-badaw­cze oraz przed­staw­icieli otoczenia społeczno-biz­ne­sowego. W ramach real­iza­cji pro­jek­tu zaplanowano budowę nowego obiek­tu A6 zlokali­zowanego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, na tere­nie należą­cym do Cen­trum Klin­iczno – Dydak­ty­cznego.

Infra­struk­tu­ra ta odpowia­da na najważniejsze prob­le­my społeczne oraz potrze­bę innowa­cyjnoś­ci w ramach ter­apii i diag­nos­ty­ki chorób cywiliza­cyjnych naszego regionu, jaki­mi są choro­by ser­cowo-naczyniowe, nowot­wory zaburzenia meta­bol­iczne i immuno­log­iczne oraz choro­by neu­rode­gen­er­a­cyjne.

Pon­ad­to, w wyniku real­iza­cji pro­jek­tu nastąpi:

 1. Cen­tral­iza­c­ja lokaliza­cji częś­ci jed­nos­tek dydak­ty­cznych w zakre­sie chemii, bio­chemii oraz biofizy­ki:
  — Zakład Chemii i Bio­chemii Klin­icznej,
  — Zakład Biofizy­ki,
  — Zakład Bio­chemii,
  — Zakład Bio­m­e­dy­cyny i Gene­ty­ki (częś­ciowo).
 2. Poprawa pro­cesów i efek­tów ksz­tałce­nia, poprawa warunk­ów stu­diowa­nia.
 3. Efek­ty­wne wyko­rzys­tanie infra­struk­tu­ry oraz jej cen­tral­iza­c­ja w obrębach kam­pusu CKD.
 4. Pod­niesie­nie poziomu innowa­cyjnoś­ci i konkuren­cyjnoś­ci gospo­dar­czej wojew­ództ­wa łódzkiego.
 5. Wzrost urynkowienia dzi­ałal­noś­ci badaw­c­zo-roz­wo­jowej prowad­zonej przez Uczel­nię.
 6. Akty­wne wspieranie przed­siębior­c­zoś­ci aka­demick­iej.
 7. Wyko­rzys­tanie infra­struk­tu­ry pod cele komer­cyjne.
 8. Real­iza­c­ja poli­ty­ki proeko­log­icznej EcoUMED. Inwes­t­u­je­my w „zieloną” infra­struk­turę i rozwiąza­nia ener­gooszczędne. Celem nadrzęd­nym jest ochrona powi­etrza oraz środowiska z zachowaniem zdrowia i racjon­al­nym wyko­rzys­taniem zasobów nat­u­ral­nych.
 9. Budowa nowoczes­nego budynku niskoen­er­gety­cznego zlokali­zowanego w CKD.

4) Zakres pro­jek­tu:

Łącz­na licz­ba budynków obję­tych pro­jek­tem wynosić będzie 1 obiekt nowopow­stały. Nowa infra­struk­tu­ra badaw­cza nie powiela dostęp­nej już ist­niejącej infra­struk­tu­ry Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, a stanowi ele­ment dopeł­ni­a­ją­cy i uzu­peł­ni­a­ją­cy ist­niejące zaso­by Wniosko­daw­cy.

W efek­cie utwor­zona zostanie infra­struk­tu­ra MOL­e­co­LAB, co umożli­wi real­iza­cję założeń mery­to­rycznych pro­jek­tu tj. prowadzenia badań, które w sposób pośred­ni lub bezpośred­ni będą zaspoka­jać potrze­by rynkowe społeczeńst­wa o starze­jącej się struk­turze demograficznej. W zależnoś­ci od planowanego przez­naczenia, bada­nia prowad­zone w ramach obiek­tu MOL­e­co­LAB będą w częś­ci gospo­dar­czej (planowanej inwest­y­cji przy udziale otoczenia gospo­dar­czego w celu utworzenia pro­duk­tu odpowiada­jącego potrze­bom rynkowym) lub w częś­ci pozagospo­dar­czej, w przy­pad­ku badań wyma­ga­ją­cych najpierw rozwi­ja­nia idei, a dopiero po wykaza­niu potenc­jału komer­c­jal­iza­cyjnego dal­szego opra­cow­a­nia (np. w zakre­sie pro­to­ty­pu), przy wyko­rzys­ta­niu częś­ci gospo­dar­czej.

W aspekcie mery­to­rycznym planowane przed­sięwz­ię­cie real­i­zowane będzie w ramach 3 osi odpowiada­ją­cych nis­zom spec­jal­iza­cyjnym uję­tym w Wykazie Region­al­nych Inteligent­nych Spec­jal­iza­cji Wojew­ództ­wa. W ramach przed­sięwz­ię­cia zaplanowano orga­ni­za­cję badań naukowych w opar­ciu o struk­turę obszarów badaw­czych odzwier­cied­la­ją­cych nisze (i ich obszary zain­tere­sowa­nia) ujęte w Region­al­nej Inteligent­nej Spec­jal­iza­cji (RIS)-Medycyna, Far­ma­c­ja, Kos­me­ty­ki, co odpowia­da specy­fice i potenc­jałowi Wniosko­daw­cy.

Pro­jekt zakła­da budowę, niskoen­er­gety­cznego budynku lab­o­ra­to­ryjno-naukowo-dydak­ty­cznego wraz z insta­lac­ja­mi OZE (odnaw­ialne źródła energii) oraz wysokospec­jal­isty­czną aparaturą o pod­wyżs­zonych para­me­tra­ch oszczęd­noś­ci zuży­cia energii elek­trycznej.

Nowopow­stały budynek to kom­pleks najwyższej klasy lab­o­ra­toriów naukowo-badaw­czych do badań i anal­iz chemicznych i bio­log­icznych.

W ramach pro­jek­tu planu­je się utworze­nie niżej wymienionych mod­ułów lab­o­ra­to­ryjnych o następu­ją­cych pro­fi­lach:

 • Lab­o­ra­to­ri­um metabolo­mu chorób cywiliza­cyjnych ludzi,
 • Lab­o­ra­to­ri­um oce­ny skutecznoś­ci bez­pieczeńst­wa stosowa­nia leków,
 • Lab­o­ra­to­ri­um oce­ny bioz­god­noś­ci i bez­pieczeńst­wa stosowa­nia mate­ri­ałów wyko­rzysty­wanych do tworzenia pro­tez, sten­tów i implan­tów.

 

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI INWESTYCJI

 

PRZEBIEG REALIZACJI INWESTYCJI

 

STAN REALIZACJI

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP