Inwestycje

BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szczegóły inwestycji

Nazwa inwestycji: BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Okres realizacji projektu: czerwiec 2018 – grudzień 2022
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Agnieszka Piastowska-Ciesielska
Inspektorzy nadzorujący projekt: Łukasz Dudek, Robert Ptaszyński, Łukasz Liberek

Budżet projektu: 86.000 tys. zł
Źródła finansowania projektu:
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: 38.318 tys. zł
- wkład własny: 47.682 tys. zł

Opis pro­jek­tu:

1) Lokaliza­c­ja pro­jek­tu:

 • Łódź, ul. Czechosłowac­ka, budynek A5 (Lab­o­ra­to­ria BRaIn)
 • Łódź, ul. Pomors­ka 251, budynek A2 (Cen­trum Big Data)
 • Łódź, ul. Muszyńskiego 1, Zwierzę­tar­nia (Cen­trum badań In Vivo)

2) Powierzch­nia pro­jek­tu:

 • Łódź, ul. Czechosłowac­ka, budynek A5 – 5.200 m²
 • Łódź, ul. Pomors­ka 251, budynek A2 – 500 m²
 • Łódź, ul. Muszyńskiego 1 – 1.970 m²

3) Cel pro­jek­tu:

 • Głównym celem pro­jek­tu jest 22% wzrost urynkowienia dzi­ałal­noś­ci badaw­c­zo — roz­wo­jowej prowad­zonej przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, dzię­ki utworze­niu i roz­wo­jowi ośrod­ka BRaIn w okre­sie 01.06.2018 – 31.08.2021, obe­j­mu­jącego budowę jed­nego nowego budynku, remont i dos­tosowanie dwóch budynków oraz wyposaże­nie ich w nowoczes­ną aparaturę naukowo-badaw­czą oraz TIK. Dzi­ała­nia te przy­czynią się do pod­niesienia poziomu innowa­cyjnoś­ci i konkuren­cyjnoś­ci gospo­dar­czej wojew­ództ­wa łódzkiego.

 • Główne rezul­taty pro­jek­tu:
  — Wzrost przy­chodów ze źródeł pry­wat­nych: 22%
  — Licz­ba nowo utwor­zonych miejsc pra­cy: 5 (trzy kobi­ety, dwóch mężczyzn)
  — Licz­ba przed­siębiorstw korzys­ta­ją­cych ze wspartej infra­struk­tu­ry badaw­czej: 10
  — Licz­ba pro­jek­tów B+R real­i­zowanych przy wyko­rzys­ta­niu wspartej infra­struk­tu­ry badaw­czej: 50
  — Licz­ba utrzy­manych miejsc pra­cy: 8 (pięć kobi­et, trzech mężczyzn)
  — Wzrost zatrud­nienia we wspier­anych pod­mio­tach: 5 (trzy kobi­ety, dwóch mężczyzn)

 • Zada­nia real­i­zowane w pro­jek­cie:
  1. Prze­bu­dowa i rozbu­dowa Cen­trum Badań In Vivo.
  2. Adap­tac­ja pomieszczeń budynku A2 dla Cen­trum Big Data.
  3. Budowa budynku A5 Lab­o­ra­to­ria BRaIn.
  4. Zakup aparatu­ry Cen­trum Badań In Vivo.
  5. Zakup aparatu­ry Cen­trum Big Data.
  6. Zakup aparatu­ry badaw­czej budynek A5 Lab­o­ra­to­ria BRaIn oraz Zarządzanie pro­jek­tem i pro­moc­ja pro­jek­tu.

4) Zakres pro­jek­tu:

 • Łódź, ul. Czechosłowac­ka, budynek A5
  Pro­jekt obe­j­mu­je budowę budynku lab­o­ra­to­ryjnego z przez­nacze­niem na dzi­ałal­ność badaw­c­zo-roz­wo­jową wraz z niezbęd­ną infra­struk­turą tech­niczną i insta­la­cyjną, a także zagospo­darowanie terenu zewnętrznego. Budynek podzielony będzie na część lab­o­ra­to­ryjną (badaw­c­zo-roz­wo­jową) i uzu­peł­ni­a­jącą ją stre­fę biurowo – admin­is­tra­cyjną. Parter budynku stanowi część wspól­ną. Podzi­ał na część lab­o­ra­to­ryjną i biurowo-admin­is­tra­cyjną prze­b­ie­ga w pio­nie, nato­mi­ast w poziomie prze­b­ie­ga podzi­ał tem­aty­czny, tzn., że część lab­o­ra­to­ryj­na obsługę admin­is­tra­cyjną ma na tym samym poziomie.

 • Łódź, ul. Pomors­ka 251, budynek A2
  Zadanie obe­j­mu­je przys­tosowanie powierzch­ni w ist­nieją­cym budynku.
  Kosz­ty związane z real­iza­cją tej inwest­y­cji obe­j­mu­ją:
  — opra­cow­anie rozwiązań w zakre­sie innowacji pro­ce­sowych i orga­ni­za­cyjnych w zarządza­niu ochroną zdrowia,
  — opra­cow­anie innowa­cyjnych narzędzi infor­maty­cznych, mają­cych zas­tosowanie w sys­temach opie­ki zdrowot­nej,
  — opra­cow­anie innowa­cyjnych rozwiązań w zakre­sie medy­cyny sper­son­al­i­zowanej,
  — opra­cow­a­nia innowa­cyjnych tech­nologii wyt­warza­nia leków biotech­no­log­icznych i pro­duk­tów gene­ty­cznych,
  — poszuki­wa­nia nowych sub­stancji i mate­ri­ałów do zas­tosowa­nia w medy­cynie, far­ma­cji i kos­me­tykach.
 • Łódź, ul. Muszyńskiego 1
  Zadanie obe­j­mu­je prze­bu­dowę i rozbu­dowę Cen­trum Badań In Vivo. Przewidy­wany zakres prac budowlano-mon­tażowych zakła­da kom­plek­sową prze­bu­dowę wewnętrznego układu funkcjon­al­no-użytkowego mającego dos­tosować budynek do obec­nych stan­dard­ów prowadzenia prac badaw­c­zo-roz­wo­jowych z bardziej efek­ty­wnym wyko­rzys­taniem powierzch­ni budynków oraz zmniejsze­niem kosztów eksploat­acji.

 

Łódź, ul. Czechosłowac­ka, budynek A5

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI INWESTYCJI

 

STAN  REALIZACJI 

 

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP