Aktualności

II spotkanie branży Life Science w MOLecoLAB


W dniu 29.11.2022 r. przed­staw­iciele nau­ki i biz­ne­su spotkali się w MOL­e­co­LAB w ramach  Life Sci­ence, pod­czas którego mieliśmy przy­jem­ność goś­cić Władze Mias­ta Łodzi oraz przed­staw­icieli firm z sek­to­ra biotech­no­log­icznego i far­ma­ceu­ty­cznego. W imie­niu Gospo­darzy przy­byłych goś­ci przy­witał Kierown­ik MOL­e­co­LAB Cen­trum Badań Moleku­larnych Chorób Cywiliza­cyjnych prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek

W wydarze­niu zor­ga­ni­zowanym przez Mias­to Łódź uczest­niczył Wiceprezy­dent Mias­ta Łodzi Adam Pustel­nik oraz inni zaprosze­niu goś­cie m.in. Dyrek­tor Łódzkiego Insty­tu­tu Tech­no­log­icznego Sieci Badaw­czej Łukasiewicz dr Radosław Dzi­u­ba, Dyrek­tor Bio­nanopark w Łodzi Andrzej Berut, Dyrek­tor MASTER PHARM Paweł Kli­ta, Dyrek­tor TRICOMED Prze­mysław Pilaszek, Dyrek­tor GENOS Tadeusz Kałużews­ki, Dyrek­tor PROTEO Rafał Pierzchal­s­ki.

Pon­ad­to ze strony Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spotka­niu uczest­niczyli Zastęp­ca Kan­clerza ds. Orga­ni­za­cji i Roz­wo­ju mgr Paweł Zaw­ie­ja, Dyrek­tor Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii dr n. med. Bartłomiej Gro­bel­s­ki, Koor­dy­na­tor ds. Zrównoważonego Roz­wo­ju Tomasz Jasińs­ki oraz Koor­dy­na­torzy Lab­o­ra­toriów MOL­e­co­LAB prof. dr hab. n. biol. Tomasz Popławs­ki, dr n. med. Wio­let­ta Rozpędek-Kamińs­ka, dr n. o zdrow­iu Anna Lipert, dr n. med. Jacek Kabz­ińs­ki.

Jed­nym z celów spotka­nia było pokazanie potenc­jału Mias­ta Łodzi dla roz­wo­ju pro­jek­tów w obszarze life sci­ence, głównie potenc­jału kadrowego i naukowego, jakim dys­ponu­je. Z tego powodu na miejsce spotka­nia wybra­no MOL­e­co­LAB Cen­trum Badań Moleku­larnych Chorób Cywiliza­cyjnych, gdzie prowad­zone są prace badaw­c­zo-roz­wo­jowe, sku­pi­a­jące się m.in. na pro­jek­towa­niu innowa­cyjnych pro­duk­tów i usług diag­nos­ty­czno-ter­apeu­ty­cznych.

Pod­czas wydarzenia omówiono możli­wość współpra­cy nau­ki i biz­ne­su, której owocem będą innowa­cyjne rozwiąza­nia stosowane w medy­cynie i far­ma­cji. Na spotka­niu zaprezen­towały się Urząd Mias­ta Łodzi, Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii, MOLe­o­LAB oraz firmy GENOS i PROTEO. Była to ide­al­na okaz­ja do dyskusji o aktu­al­nych wyzwa­ni­ach współczes­nej medy­cyny i naw­iąza­nia kon­tak­tów w gronie naukow­ców oraz przed­staw­icieli biz­ne­su.

  • Opublikowano: 5 grudnia 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP