Aktualności

DOKTORAT WDROŻENIOWY – VIII EDYCJA


Szanowni Państ­wo,

Rozpoczął się nabór wniosków do VIII edy­cji pro­gra­mu Dok­toratów Wdroże­niowych finan­sowanych przez Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego.

Przed­miotem pro­gra­mu jest tworze­nie warunk­ów do roz­wo­ju współpra­cy pod­miotów sys­te­mu szkol­nict­wa wyższego i nau­ki z otocze­niem społeczno-gospo­dar­czym, prowad­zonej w ramach szkół dok­tors­kich i pole­ga­jącej na ksz­tałce­niu dok­toran­tów we współpra­cy z zatrud­ni­a­ją­cy­mi ich przed­siębior­ca­mi albo inny­mi pod­mio­ta­mi, której efek­tem będzie wdrażanie w tych pod­mio­tach wyników prowad­zonej przez dok­toran­tów dzi­ałal­noś­ci naukowej.

Warunk­iem udzi­ału w pro­gramie jest przyję­cie do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej UMED oso­by, która jest lub zostanie zatrud­niona w pełnym wymi­arze cza­su pra­cy przez pod­miot, który wyrazi zgodę na jej ksz­tałce­nie w szkole dok­torskiej w ramach pro­gra­mu oraz zapewni jej opieku­na pomoc­niczego.

Środ­ki finan­sowe przez­nac­zone są na:

  • finan­sowanie stype­ndi­um dok­toranck­iego w wysokoś­ci:
    3935,00 zł – do miesią­ca, w którym została przeprowad­zona oce­na śró­dokre­sowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
    5997,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowad­zona oce­na śró­dokre­sowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
  • dofi­nan­sowanie kosztów wyko­rzys­ta­nia infra­struk­tu­ry badaw­czej w celu real­iza­cji badań naukowych prowad­zonych przez dok­toran­ta;
  • kosz­ty ubez­pieczenia społecznego.

Nabór wniosków w ramach pro­gra­mu trwa do dnia 14 czer­w­ca 2024 r i odby­wa się poprzez sys­tem OSF.

Więcej infor­ma­cji na tem­at konkur­su zna­j­du­je się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-30-kwietnia-2024-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-doktorat-wdrozeniowy-2024-i-naborze-wnioskow2

Pyta­nia na tem­at konkur­su kierować moż­na również do Dzi­ału Pro­jek­tów, gdzie uzyska­ją Państ­wo wszys­tkie niezbędne infor­ma­cję oraz pomoc przy przy­go­towa­niu wniosku:

Katarzy­na Danisz: [email protected]

  • Opublikowano: 7 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP