Aktualności

Biotech Horizons Winter Edition


Zespół Biotech Hori­zons serdecznie zaprasza Wszys­t­kich zain­tere­sowanych biotech­nologią na kon­fer­encję naukową Biotech Hori­zons Win­ter Edi­tion, która odbędzie się  1 grud­nia 2023r. na Auli Zachod­niej w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi!

Biotech Hori­zons Win­ter Edi­tion to miejsce dla ambit­nych stu­den­tów, pasjonatów biotech­nologii, medy­cyny, far­ma­cji oraz dziedzin pokrewnych.

Chcesz spróbować swoich sił w prze­maw­ia­n­iu przed więk­szą pub­licznoś­cią, podzielić się wiedzą albo po pros­tu być na bieżą­co z nowinka­mi ze świa­ta nau­ki? Wów­czas Biotech Hori­zons Win­ter Edi­tion to wydarze­nie właśnie dla Ciebie! 

A może szukasz okazji, aby pochwal­ić się wynika­mi ory­gi­nal­nych badań lub pomysła­mi biotech­no­log­iczny­mi? Świet­nie! Pod­czas Biotech Hori­zons Win­ter Edi­tion będziesz mógł zaprezen­tować swo­je dzieło, zdobyć feed­back od znanych naukow­ców oraz naw­iązać wartoś­ciowe kon­tak­ty!

Jeśli chcesz zaist­nieć w Biotech Hori­zons Win­ter Edi­tion wystar­czy, że przy­go­tu­jesz nie dłuższą niż 8‑minutową prezen­tację — o najnowszych odkryci­ach, bada­ni­ach z dziedziny biotech­nologii oraz pokrewnych lub o włas­nym pomyśle zaw­ier­a­ją­cym się w tych dziedz­i­nach oraz zgło­sisz się jako uczest­nik czyn­ny.

Zaprasza­my Cię do spróbowa­nia swoich sił jako uczest­nik czyn­ny!
Do 17.11 możesz zgłosić swo­ją chęć zaprezen­towa­nia siebie i swoich pomysłów.

Jeżeli po pros­tu chcesz posłuchać innych, 24.11 upły­wa czas na zgłoszenia uczest­ników biernych!

Lin­ki do wydarzenia, for­mu­la­rzu rejes­tra­cyjnego oraz naszej strony inter­ne­towej zna­j­du­ją się poniżej:     

Rejes­trac­ja uczest­ników 

Biotech Hori­zons The First | Face­book

Biotech Hori­zons

Do zobaczenia na pod­kładzie!

  • Opublikowano: 15 listopada 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP