Aktualności

Pozostały dwa tygodnie na zgłoszenie abstraktu na 12. Europejską Konferencję Promocji Zdrowia IUHPE i 7. Międzynarodową Konferencję Salutogenezy


12. Europe­js­ka Kon­fer­enc­ja Pro­mocji Zdrowia IUHPE (#IUHPE24) odbędzie się w Łodzi 17 i 18 czer­w­ca 2024 r., a tuż po niej, 19 oraz 20 czer­w­ca 2024 r., zaprasza­my na 7. Między­nar­o­dową Kon­fer­encję Salu­to­genezy (#Salutogenesis24). Z niecier­pli­woś­cią oczeku­je­my licznego grona pro­fesjon­al­istów z różnych kra­jów.

Na streszczenia czekamy do 30 listopa­da 2023 roku.

ZGŁOŚ ABSTRAKT

 

Szczegółowe infor­ma­c­je zna­j­du­ją się na naszej stron­ie: https://iuhpeconferences24.mul.edu.pl/

W przy­pad­ku pytań prosimy o kon­takt z Biurem Kon­fer­encji: [email protected]

  • Opublikowano: 22 października 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP