Aktualności

Nagrody dla nauczycieli akademickich


8 listopa­da, Piotr Bromber, Pod­sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Zdrowia w towarzys­t­wie Rek­to­ra, prof. Radzisława Kord­ka, wręczył nagrody nauczy­cielom aka­demickim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Nagrodę za całok­sz­tałt dorobku otrzy­mał prof. dr hab. n. med. Paweł Piotr Liber­s­ki.

Nagrodę naukową – indy­wid­u­al­ną przyz­nano dr. n. med. Mar­ci­nowi Braunowi.

Nagrodę dydak­ty­czną – zespołową za podręcznik: „Far­makolo­gia w zada­ni­ach. Leki układu ner­wowego i lecze­nie bólu” otrzy­mali:

dr n. med. Mał­gorza­ta Berez­ińs­ka, dr hab. n. med. Michał Sew­eryn Kar­bown­ik, dr n. med. Woj­ciech Łężak, dr n. med. Pauli­na Sokołows­ka, dr hab. n. med. Anna Wik­torows­ka-Owczarek.

 

Grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 8 listopada 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP