Aktualności

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT „SWEET” DLA KLINIKI PEDIATRII, DIABETOLOGII, ENDOKRYNOLOGII I NEFROLOGII


Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że po prze­jś­ciu skrupu­lat­nego pro­ce­su wery­fika­cyjnego Klini­ka Pedi­atrii, Dia­betologii, Endokrynologii i Nefrol­ogii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi dzi­ała­ją­ca w ramach Cen­tral­nego Szpi­ta­la Klin­icznego UM uzyskała cer­ty­fikat „SWEET — CENTER OF REFERENCE FOR PEDIATRIC DIABETES” 2023 – 2029. SWEET, to między­nar­o­dowa sieć ośrod­ków dia­betologii dziecięcej, stwor­zona w 2008 roku w celu zmniejszenia nierównoś­ci w dostępie i poprawy jakoś­ci pedi­atrycznej opie­ki dia­beto­log­icznej (SWEET, an inter­na­tion­al net­work for pedi­atric dia­betes cen­ters, https://www.sweet-project.org/). Akro­n­im „SWEET” wywodzi się od ‘Bet­ter con­trol in Pedi­atric and Ado­les­cent dia­beteS: Work­ing to crEate CEnTers of Ref­er­ence’.

W ramach SWEET współpracu­je obec­nie pon­ad 140 ośrod­ków dia­betologii dziecięcej z całego świa­ta – głównie z Europy, ale również z Amery­ki Północ­nej, Aus­tralii, Azji i Afry­ki. Klini­ka Pedi­atrii, Dia­betologii, Endokrynologii i Nefrol­ogii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi dzi­ała­ją­ca w ramach Cen­tral­nego Szpi­ta­la Klin­icznego UM jest członkiem SWEET od 2018 roku i w sierp­niu bieżącego roku dołączyła do zaszczyt­nego grona 46 ośrod­ków, które przeszły pro­ces wery­fika­cyjny obe­j­mu­ją­cy m.in. wiz­ytę cer­ty­fikowanych recen­zen­tów SWEET (SWEET peer-review­ers), spełniły wysok­ie wyma­gania i uzyskały cer­ty­fikat  „SWEET — CENTER OF REFERENCE FOR PEDIATRIC DIABETES”. Wszys­tkie ośrod­ki dia­betologii dziecięcej należące do SWEET biorą udzi­ał w między­nar­o­dowych, między­ośrod­kowych anal­izach porów­naw­czych oce­ni­a­ją­cych jakość real­i­zowanej przez nie pedi­atrycznej opie­ki dia­beto­log­icznej (wyni­ki reg­u­larnego „bench­markingu” są udostę­ni­ane co 6 miesię­cy) oraz w między­ośrod­kowych bada­ni­ach naukowych, zaś uzyskanie tytułu „Cen­ter of Ref­er­ence SWEET” świad­czy nie tylko o wysok­iej jakoś­ci opie­ki dia­beto­log­icznej, ale również o spełnie­niu wyso­kich stan­dard­ów SWEET staw­ianych per­son­elowi, orga­ni­za­cji, funkcjonowa­niu i dzi­ałal­noś­ci naukowej tych ośrod­ków. Inic­ja­torem i osobą odpowiedzial­ną za udzi­ał Klini­ki w pro­jek­cie SWEET jest prof. dr hab. n. med. Agniesz­ka Szad­kows­ka, a real­iza­cję tego dzi­ała­nia koor­dynu­je dr hab. n. med. Bea­ta Mianows­ka z udzi­ałem pozostałych członków Zespołu Klini­ki, Odd­zi­ału Pedi­atrii, Endokrynologii, Dia­betologii i Nefrol­ogii oraz Porad­ni Dia­beto­log­icznej Uni­w­er­syteck­iego Cen­trum Pedi­atrii CSK UM w Łodzi.

SWEET CERTIFICATE — Lodz 2023–2029

  • Opublikowano: 15 listopada 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP