Aktualności

KOMUNIKAT w sprawie zgłaszania  wniosków o przyznanie miejsc/a w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej


KOMUNIKAT w sprawie zgłaszania  wniosków o przyznanie miejsc/a w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  na rok akademicki 2021/2022 przez kierowników jednostek organizacyjnych (Kliniki/Zakładów/Oddziałów Klinicznych)

Szanowni Państwo,

przypominamy że do dnia 31 marca 2021r. istnieje możliwość złożenia za pośrednictwem Aplikacji Procesowej- Process Portal wniosków o przyznanie miejsc w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022 w ramach rekrutacji regularnej.

Wniosek w danej dyscyplinie składają kierownicy jednostek organizacyjnych w systemie informatycznym Uniwersytetu- Process Portal (AP18.01).

O przyznanie miejsc w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej mogą ubiegać się jednostki organizacyjne:

 1. realizujące projekty lub granty badawcze;
 2. uzyskujące ze źródeł zewnętrznych środki finansowe na pokrycie kosztów kształcenia doktorantów, stypendiów doktoranckich lub kosztów badań realizowanych przez doktorantów, lub prowadzące działalność badawczą z udziałem doktorantów, udokumentowaną publikacjami lub projektami naukowymi;
 3. posiadające, za ostatnie trzy lata poprzedzające złożenie wniosku, osiągnięcia naukowe potwierdzone punktacją uzyskaną przez proponowanych promotorów, przyznaną za:
  1. artykuły opublikowane w czasopismach naukowych ujętych w części A wykazu czasopism naukowych, ogłoszonego komunikatem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z dnia 25 stycznia 2017 r. (wykaz czasopism posiadających wskaźnik cytowań Impact Factor), lub
  2. artykuły opublikowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach
   z konferencji międzynarodowych, ujętych w aktualnym wykazie, ogłoszonym komunikatem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Wykaz miejsc przyznanych jednostkom wraz z proponowanymi tematami prac badawczych oraz zarządzenie o naborze i  limit przyjęć do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022 ogłoszony zostanie i podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 • Opublikowano: 31 marca 2021
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!