Aktualności

II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Racjonalna Terapia Przeciwdrobnoustrojowa”


Szanowni Państ­wo,

Mamy zaszczyt zaprosić na kole­jną edy­cję Sym­pozjum Naukowo-Szkole­niowego „Racjon­al­na Ter­apia Prze­ci­w­drob­nous­tro­jowa” orga­ni­zowanego 18.11.2023 roku, w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

W sty­czniu bieżącego roku na łamach cza­sopis­ma The Lancet opub­likowano dane wskazu­jące, że w 2019 roku praw­ie 5 mil­ionów ludzi zmarło w wyniku bezpośred­niego lub pośred­niego udzi­ału lekoopornych drob­nous­tro­jów. Pod­kreśla to kry­ty­czną wagę prob­le­mu, jakim jest odpowied­nie stosowanie leków prze­ci­w­drob­nous­tro­jowych w prak­tyce klin­icznej. Właś­ci­we pode­jś­cie do kwestii związanych z zakaże­ni­a­mi, ich diag­nos­tyką oraz lecze­niem wyma­ga współpra­cy różnego rodza­ju pro­fesjon­al­istów medy­cznych. Ter­apia anty­bio­tykowa zal­iczana jest do najtrud­niejszych inter­wencji far­mako­log­icznych, ponieważ oprócz indy­wid­u­al­nych cech pac­jen­ta i leku, trze­ba pod uwagę wziąć również charak­terystykę drob­nous­tro­ju powodu­jącego infekcję. Wykłady naszych prele­gen­tów posz­erzą Państ­wa wiedzę w tym zakre­sie, a dodatkowe wąt­pli­woś­ci będzie moż­na oso­biś­cie przedysku­tować.

Oprócz pan­elu wykładów lokalnych ekspertów w dziedz­i­nach związanych z uży­ciem leków prze­ci­w­drob­nous­tro­jowych, zaprasza­my też do udzi­ału w sesji plaka­towej – pod­czas której planu­je­my zaprezen­tować ciekawe przy­pad­ki klin­iczne związane z infekc­ja­mi. Autorzy najlep­szego plakatu zostaną wyróżnieni nagrodą.

Do zobaczenia w CKD UM w Łodzi,

dr hab. n. med. Doro­ta Pas­tuszak-Lewan­dos­ka, prof. UM
Kierown­ik Zakładu Mikro­bi­ologii i Lab­o­ra­to­ryjnej Immunologii Medy­cznej UM w Łodzi

  • Opublikowano: 3 listopada 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP