Czcionka A- A A+

WYDARZENIE

Łódź miasto Kobiet — męskie oprowadzanie

Zapraszamy 14 kwietnia

rejestracja

8 mar­ca, sym­bol­icznie w Dniu Kobi­et, wys­tar­tował pro­jekt „ZAWSZE WARTO — Ener­gia Kobi­et 40 plus”.
W pier­wszej częś­ci spotka­nia o wewnętrznych „wol­noś­ci­ach”, odwadze wglą­du w samego siebie, odwadze przekracza­nia odruchów, sile bycia „osob­noś­cią” od tych, których kochamy — mówiła Natalia de Bar­baro, psy­choloż­ka, autor­ka książek „Czuła prze­wod­nicz­ka” oraz „Przędza”.
Drugą część wydarzenia przepełniła muzy­ka. Kon­cert „Kobi­ety – kobi­etom” wybrzmi­ał cud­nie. W reper­tu­arze Edith Piaf wys­tąpiła Emil­ia Klim­czak, solist­ka Teatru Muzy­cznego w Łodzi, przy akom­pa­ni­a­men­cie łódzkiej pianist­ki, Agniesz­ki Koś­cielak – Nadol­skiej.
Usłyszeliśmy m.in.: Milord, Padam padam, Hymne a l’amour, Niczego nie żału­ję.
Było roman­ty­cznie, nos­tal­gicznie, zmysłowo.
Prof. Janusz Piekars­ki, Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich UM w Łodzi,  w imie­niu władz uczeni, złożył życzenia wszys­tkim obec­nym Pan­iom, a Prof. Lucy­na Woź­ni­ak – Prorek­tor ds. Roz­wo­ju Nau­ki i Współpra­cy Między­nar­o­dowej UM w Łodzi pod­kreśliła, jak waż­na jest rola współczes­nej kobi­ety – nie tylko na polu zawodowym — jak bard­zo wzras­ta dziś kobieca siła i moc.
Nie zabrakło rozmów przy pysznym pączku i kaw­ie.
Niek­tóre spotka­nia obudz­iły wspom­nienia, przy­pom­ni­ały dawne zna­jo­moś­ci i chy­ba pół­godzin­na prz­er­wa okazał się zde­cy­dowanie za krót­ka, by „nadro­bić” towarzyskie zaległoś­ci.
W wydarze­niu wzięło udzi­ał pon­ad 900 osób – zde­cy­dowaną więk­szość stanow­iły Panie.
Prag­niemy pod­kreślić, że pro­jekt real­i­zowany jest dzię­ki spon­sorom i part­nerom.
Finan­sowego wspar­cia przy real­iza­cji pro­jek­tu udzielili: MBank, fir­ma GEERS i GORSENIA.
Pro­duk­ty i usłu­gi dla uczest­ników zaofer­owali – Akademii Body Men­tal, firmy Dobry Cater­ing, Face Made, Gale­ria Kwiatów, Gold­en Rose, Fiore, Cukier­nia Miś, Fir­ma Ryba, Służ­ba Więzi­en­na, Szkoła Tań­ca Ton­Dance, Tech­nikum Gas­tro­nom­iczne
w Łodzi, fir­ma Mokosh i Zia­ja, a także fotograf, Mar­ta Rawec­ka.

Współor­ga­ni­za­tora­mi inic­jaty­wy są: Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi i Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Szanowne Panie,
Kochane Dziew­czyny,

nieste­ty fir­ma MOKOSH odwołała dzisiejsze warsz­taty.
Nowy ter­min warsz­tatów to 25 kwiet­nia br. — oczy­wiś­cie wszys­tkie Panie, które zapisały się na dzisiejszy warsz­tat zosta­ją przepisane na nowy ter­min.

Bard­zo nam przykro, że dziś się nie spotkamy.

Przeprasza­my!!!

Już 25 kwietnia zapraszamy na warsztaty z firmą Mokosh.

Mokosh Cos­met­ics pro­duku­je wyjątkowe kos­me­ty­ki nat­u­ralne, które ujmu­ją jakoś­cią i doborem surow­ców, kon­sys­tencją i zapachem. Recep­tu­ry pro­duk­tów Mokosh są owocem wspól­nej pra­cy tech­nologów i kos­me­tologów, dlat­ego tak dobrze odpowiada­ją real­nym potrze­bom Klien­tów.
Nazwa firmy pochodzi od starosłowiańskiej Mokosz, bogi­ni zie­mi, wilgo­ci, urodza­ju i płod­noś­ci, która w pradawnych wierzeni­ach opiekowała się plon­a­mi i kobi­eta­mi. Mokosh korzys­ta z jej darów tworząc recep­tu­ry swoich kos­me­tyków. Do ich pro­dukcji uży­wane są jedynie staran­nie wyse­lekcjonowane, w więk­szoś­ci organ­iczne surow­ce o potwierd­zonym dzi­ała­niu.
Najlep­si spec­jal­iś­ci z pro­fesjon­al­nych SPA w Polsce i za granicą doce­nili jakość kos­me­tyków Mokosh i korzys­ta­ją z nich pod­czas wykony­wa­nia zabiegów i rytu­ałów.

WARSZTAT I — zaję­cia w dwóch, dwudziestoosobowych gru­pach
Pier­wsza gru­pa
godz. 16:30
Dru­ga gru­pa
godz. 18:30
Nie muszę, ale mogę, bo chcę!
Anna Rutkows­ka-Did­iuk:

Warsz­tat zaczniemy od zas­tanowienia się, jak dużo czyn­noś­ci na co dzień wykonu­je­my z koniecznoś­ci, a nie chę­ci oraz jak wielu celów nie osiągamy, bo nie mamy siły na ich real­iza­cję. Jak znaleźć zatem motywację do dzi­ała­nia i uwol­nić się od z góry narzu­conych ograniczeń? Co zro­bić, aby pode­j­mować wyzwa­nia z odwagą i pewnoś­cią siebie? Najczęś­ciej bodźcem do zmi­any jest trudne doświad­cze­nie, a co jak takiego nie mamy?
Warsz­tat będzie pier­wszym krok­iem do odnalezienia wewnętrznej motywacji, wiary we własne siły i możli­woś­ci dzi­ała­nia. Będzie to zachę­ta do kreaty­wnoś­ci, samo­re­al­iza­cji i poszuki­wa­nia włas­nej dro­gi życiowej.

WARSZTAT II — zaję­cia w dwóch, dwudziestoosobowych gru­pach
Pier­wsza gru­pa
godz. 16:30
Dru­ga gru­pa
godz. 18:30
Znacze­nie dobrych nawyków w pielę­gnacji: małe zmi­any, duży efekt.
Anna Did­iuk:

Warsz­tat sku­pia się na edukowa­niu uczest­ników w kwestii wpły­wu codzi­en­nych nawyków na stan skóry oraz ogól­ną kondy­cję ciała. Pod­czas tego warsz­tatu uczest­nicz­ki dowiedzą się, jakie małe kro­ki moż­na wprowadz­ić do swo­jej codzi­en­nej pielę­gnacji, aby była bardziej skutecz­na i tym samym przynosiła znaczące rezul­taty, a także jak łączyć zapachy, by pielę­gnac­ja przekładała się na nasz ogól­ny dobrostan.

Na każde zaję­cia może zapisać się maksy­mal­nie 20 osób.
Prosimy o wypełnie­nie for­mu­la­rza zgłoszeniowego.
Okazanie wygen­erowanego potwierdzenia warunk­u­je udzi­ał w warsz­tat­ach.
Czas trwa­nia jed­nego warsz­tatu to 1,5 godz.
Warsz­taty odbędą się w budynku BRAIN na tere­nie kam­pusu CKD.
Uczest­nicz­ki warsz­tatów otrzy­ma­ją podarun­ki od firmy Mokosh.
KOBIECA ENERGIA W TAŃCU

7 kwiet­nia zaprasza­my na zaję­cia taneczne w łódzkiej Szkole Tań­ca TON­dance

KOBIECA ENERGIA W TAŃCU — BACHATA SOLO Z MONIKĄ MYSUR

Taniec bachaty solo to nie tylko ruch, to również wyjątkowa okaz­ja do wyraża­nia emocji, odkry­wa­nia swo­jej kobiecej siły i cieszenia się chwil­a­mi poświę­cony­mi sobie.

Zaję­cia pełne pozy­ty­wnej energii i inspiru­jącej atmos­fery, w której odkry­jesz siebie w tańcu.

Przy­go­tuj się na emocjonu­jącą podróż w świat bachaty, gdzie taniec i muzy­ka zapewnią Ci odskocznię od codzi­en­noś­ci.

Odkryj swo­ją kobiecą energię z nami.

Może tak rozpocznie się Two­ja peł­na radoś­ci tanecz­na przy­go­da?

Zaję­cia odbędą się w niedzielę, 7 kwiet­nia w Szkole Tań­ca TON­dance, al. Koś­ciusz­ki 116, 90–442 Łódź (budynek dawnej “NOWEJ EUROPY”)

Zaprasza­my dwie grupy:

Gru­pa pier­wsza – godz. 14:00

Gru­pa dru­ga — godz. 15:15


Już 14 kwietnia zapraszamy na SPACER.

Czy mężczyz­na może ciekaw­ie opowiedzieć o kobi­etach? I to jeszcze, gdzie? – w mieś­cie kobi­et, czyli w Łodzi.
Przekon­a­j­cie się sami.

Zaprasza­my na spac­er “Łódź mias­to Kobi­et — męskie oprowadzanie”.
To wspani­ała okaz­ja, by poz­nać his­torię ważnych dla Łodzi kobi­et. Zarówno tych, które w naszym mieś­cie spędz­iły całe swo­je życie, ale i takich, które pojaw­iły się w Łodzi tylko na chwilę.
Nie zabraknie ważnych infor­ma­cji, cieka­wostek i aneg­dot o kobi­etach związanych z naszym miastem.

Spac­er poprowadzi Andrzej Żak, Prze­wod­nik po Łodzi.

Zaprasza­my 14 kwiet­nia, godz. 11.00.
Start: Plac Wol­noś­ci — Ratusz
Zakończe­nie: EC1
Przewidy­wany czas: około 2–2,5 h

ZAPRASZAMY!

O Andrze­ju Żaku
https://www.facebook.com/profile.php?id=100095084808145

 

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Niestety nie zdążyłaś/ zdążyłeś zapisać się na wydarzenie. Limit miejsc został wyczerpany. Zapraszamy na kolejne inicjatywy — zapisy już wkrótce.

Współorganizatorzy

Sponsorzy

Partnerzy

Projekt realizowany pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP