Aktualności

Start konkursów na projekty badawcze – SONATINA 7 i SHENG 3


Szanowni Państwo,

Centrum Wsparcia Nauki, w ślad za Narodowym Centrum Nauki, informuje, że 15 grudnia 2022 r.  Koordynatorzy dyscyplin ogłosili 2 konkursy na projekty badawcze. Polskie zespoły naukowe otrzymają 15 mln zł na realizację polsko-chińskich projektów badawczych w ramach konkursu SHENG 3, zaś młodzi naukowcy mogą zdobyć 20 mln zł w konkursie SONATINA 7.

 1. SONATINA 7 – dla osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2023 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w uchwale.

Pełna dokumentacja konkursowa

 • Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.
 • Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.
 • Rada NCN ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 7 w kwocie 20 mln zł.
 • Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Szczegółowe warunki konkursu

 1. SHENG 3 – międzynarodowy konkurs dwustronny SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze. Konkurs SHENG 3 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (zwaną dalej „NSFC”), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje prowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację zarówno NCN, jak i NSFC.

Pełna dokumentacja konkursowa

 • Ogłoszenie określa zasady przyznawania środków finansowych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-chińskich projektów badawczych. Warunki przyznawania środków na zadania realizowane przez zespoły chińskie w konkursie SHENG 3 określa NSFC.
 • Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.
 • W konkursie SHENG 3 można otrzymać środki na prowadzenie badań naukowych, wynagrodzenie zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.
 • Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-chińskich projektów badawczych w konkursie SHENG 3 wynosi 15 mln zł.
 • W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD) wraz z CV z wykazem publikacji kierowników oraz członków polskiego i chińskiego zespołu badawczego. Informacje zawarte w opisie wspólnego projektu (JPD) oraz w CV z wykazem publikacji nie mogą być sprzeczne z informacjami ujętymi w poszczególnych sekcjach wniosku krajowego składanego w systemie OSF oraz w pozostałych załącznikach do wniosku.

Szczegółowe warunki konkursu

Osoby zainteresowane projektami w ramach konkursu SHENG 3 proszone są o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 15 grudnia 2022 do 15 marca 2023 r. do godziny 16:00. Wewnętrzny harmonogram znajduje się poniżej.


Dodatkowe pomocne informacje

 1. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF (https://osf.opi.org.pl), natomiast wewnętrzne terminy i procedury dla projektów krajowych przedstawione zostały poniżej.
 1. Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/SkrytkaESP
 2. Dla konkursu SONATINA koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, niezbędne do jego realizacji. Na koszty pośrednie składają się:

− koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;

− pozostałe koszty pośrednie w wysokości równej 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Pełen katalog kosztów w projektach badawczych określa Załącznik do uchwały Rady NCN nr 123/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.

 1. Dla konkursu SHENG koszty określa Załącznik nr 2 do uchwały Rady NCN nr 134/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.
 2. Zgodnie z polityką rachunkowości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kategorii Koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania należy uwzględnić aparaturę naukowo-badawczą, inne urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo-badawczej oraz oprogramowanie, których koszt jednostkowy wynosi ≥ 2 000 zł brutto.
 3. 6. W przypadku zakupu aparatury o wartości jednostkowej powyżej 130 tys. netto konieczna jest zgoda Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) powołanego Zarządzeniem 123/2021 z dnia 22 grudnia 2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zgoda musi być dołączona do wniosku składanego za pośrednictwem AP10 w PP.

Podanie/wniosek o zgodę należy składać do Przewodniczącego Rady Zarządzającej CLB , którym jest Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. Lucyna Woźniak, na adres: [email protected].

Wzór wniosku o zakup kluczowej aparatury badawczej zgodnie z Zarządzeniem nr 123/2021 – do pobrania tutajWnioski rozpatrywane są na posiedzeniach Rady CLB.

 1. Na potrzeby wypełniania wniosku projektowego w zakresie kosztorysu odsyłamy do Katalogu Usług oferowanych przez Centralne Laboratorium Badawcze oraz Zespołu Laboratoriów BRaIn:

20.04 Katalog usług Centralnego Laboratorium Badawczego.pdf

Osobami do kontaktu w sprawie usług oferowanych w ramach katalogu są:

Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego: [email protected];

MOLecoLAB Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych: [email protected]dz.pl;

Uniwersyteckie Laboratorium Naukowe CoreLab: [email protected].

Zespół Laboratoriów BRaIn

Osobą do kontaktu w sprawie indywidualnej wyceny jest: [email protected]

Usługi oferowane w ramach UMED nie są usługami obcymi.

Stanowisko NCN w sprawie not wewnętrznych

 1. W przypadku projektów, do realizacji których potrzebne będą zasoby sprzętowe (typu: serwery, macierze dyskowe, sprzęt sieciowy), software-owe lub ludzkie z obszaru IT, przed załączeniem do procesu wersji roboczej wniosku prosimy o konsultację z Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjnym (Mariusz Sawko, e-mail: [email protected], tel.: (42) 272 50 03, 785 911 537).
 2. W przypadku projektów prowadzonych z udziałem pacjentów lub materiału biologicznego pobranego od osoby do celów naukowych, koszt ubezpieczenia OC dla eksperymentu medycznego jest kosztem koniecznym, ale NIEKWALIFIKOWALNYM w ramach Innych Kosztów Bezpośrednich i może być poniesiony wyłącznie z kosztów pośrednich projektu. Powyższy obowiązek nakłada ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), która wprowadza zmiany także w zakresie realizacji eksperymentów medycznych, w tym badań klinicznych i weszła w życie z dniem 1.01.2021 r.

W ślad za Biurem ds. Nieruchomości informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi zawarł umowę generalną w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny. Ubezpieczenie spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny z 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2412), dalej zwanym Rozporządzeniem. Umowa dotyczy eksperymentów prowadzonych w ramach działalności naukowo-dydaktycznej uczelni.

 1. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 2. W zakresie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wsparcia udzieli Państwu mgr Agnieszka Goszczyńska z Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, ([email protected]) Pomocne w tym względzie mogą okazać się wytyczne NCN oraz informacje o RDM na stronie Otwarty UMed.

Wytyczne do uzupełniania planu zarządzania danymi w projekcie badawczym 

 1. Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacjize zmianami.
 2. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 3. Procedura składania wniosków
 4. Stanowisko NCN w sprawie not wewnętrznych
 5. Konfigurator grantu | Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)

Procedowanie wniosku w aplikacji procesowej w PP

UWAGA!

Przygotowane i wygenerowane z systemu OSF wnioski należy składać do weryfikacji i podpisu za pośrednictwem Aplikacji Procesowej AP10 Projekty badawczo-naukowe, do której instrukcja dostępna jest tutaj.

W celu złożenia wniosku w aplikacji AP10 należy:

  1. Wygenerować wniosek w systemie OSF, początkowo w wersji roboczej dla celów weryfikacyjnych.
 1. Uruchomić w Process Portalu Aplikację AP10, wybrać właściwy rodzaj projektu,

następnie za pomocą przycisku DALEJ przejść do formularza Zgłoszenia Projektu, wypełnić dane dot. projektu i załączyć wniosek w wersji roboczej (wydruk roboczy) w celu weryfikacji na poziomie Centrum Wsparcia Nauki (CWN).

Na tym etapie proszę zapisać sobie przypisany do zadania numer instancji, dzięki któremu będą Państwo mogli później zlokalizować swój wniosek w PP.

 1. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w wersji roboczej przez pracowników CWN otrzymają Państwo zadanie w PP polegające na załączeniu wniosku w wersji ostatecznej. W celu jego realizacji, należy zablokować do edycji wniosek w systemie OSF, wygenerować jego finalną wersję wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do podpisu i załączyć je do Aplikacji AP10. Na tym etapie dodatkowo formularz aplikacyjny w PP poprosi Państwa o podanie numeru wniosku, należy wówczas podać nr ID wniosku, który znajduje się w stopce wniosku pobranego z OSF.

Dokumentacja zostanie raz jeszcze zweryfikowana w CWN, przekazana do akceptacji Przełożonego Kierownika Projektu, następnie zweryfikowana pod względem finansowym i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania uczelni. Kierownik projektu/osoba zgłaszająca wniosek otrzyma podpisane dokumenty na służbowy adres mailowy.

Ważne! Nie ma już możliwości przesłania wniosku do podpisu drogą mailową. Po zakończeniu całego procesu weryfikacji, a następnie akceptacji władz, podpisane dokumenty otrzymają Państwo z adresu “UMED-ProcessPortal” [email protected], skąd należy je pobrać i wymagane załączyć do wniosku w OSF, a następnie wysłać wniosek do NCN zgodnie z Procedurą składania wniosku do NCN dostępną w dokumentacji konkursowej .

Aplikowanie o projekt przez osoby spoza UMED, które nie mają dostępu do Process Portalu

Osobom, które nie są zatrudnione w UMED, a chcą aplikować w ramach UMED o projekt, konieczne jest NADANIE DOSTĘPU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku o dostęp do systemów IT/Process Portalu za pośrednictwem Aplikacji procesowej AP14 Wnioski do PODO. Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych oraz Ekspertem w ww. Aplikacji jest Urszula Jastrzębowska ([email protected]). W sekcji Dostęp do systemu należy wybrać Process Portal.

DOKTORANCI/STUDENCI – o dostęp do systemu IT wnioskuje kierownik jednostki, z którą doktorant jest powiązany (zwykle jest to opiekun naukowy), w tym wypadku nie ma potrzeby załączania dodatkowych plików, system zaczytuje automatycznie dane studenta/doktoranta po podaniu numeru PESEL.

Osoby określone jako „INNE”, czyli osoby w żaden sposób formalnie nie związane z UMED – o dostęp do systemu IT może zawnioskować osoba, która posiada stosowne uprawnienia, czyli np. Dyrektor Biura Nauki Strategii i Rozwoju – Jarosław Horodecki. W tej sytuacji konieczne jest przekazanie danych jak na poniższym screenie, tj.:

– pesel,

– imię i nazwisko,

– adres e-mail, który jest aktywnie używany,

– numer telefonu.

 

W przypadku osób określonych jako „INNE” konieczne jest również załączenie załącznika w module „Załączniki”.

Powinien być to jakiś dokument potwierdzający powiązanie/współpracę danej osoby z uczelnią, czyli np. zaświadczenie opiekuna naukowego potwierdzające składanie wniosku w otwartej edycji konkursu.

Procedowanie POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY

Pobrane z systemu OSF porozumienie o współpracy należy procedować Aplikacji Procesowej AP12.05 Obieg umowy.

 • w formularzu wybrać z Szablonu umowy: „umowa inna/wg wzoru przekazanego przez stronę”

Po uruchomieniu wniosku należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką:

 • W sekcji Dane do umowy w polu jednostki merytorycznej należy wybrać Centrum Wsparcia Nauki w przypadku projektów OPUS bez LAP, SONATA, SONATA BIS, PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS, MAESTRO natomiast w przypadku projektów OPUS-LAP oraz POLONEZ BIS, proszę wybrać Dział Projektów Międzynarodowych

 • W dalszej części formularza należy uzupełnić daty zawarcia porozumienia (można wskazać umowa na czas nieokreślony, jeżeli daty nie da się określić)

 • W polu „Czy umowa rodzi koszty” należy wybrać TAK oraz w polu „Konto kosztów” wpisać nr konta przyznany do projektu, a w przypadku braku ustalenia konta „brak” lub „nie określono” albo inną stosowną uwagę.

 • W polu „Czy umowa zawierana jest na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 lub Zarządzenia nr 106/2020” należy wybrać NIE.
 • W sekcji „Strony w umowie” należy wybrać reprezentanta – Rektor, a następnie osobę podpisującą w imieniu Rektora – Prorektor prof. Lucynę Woźniak.

 

 • W sekcji Projekt umowy należy załączyć wypełniony wzór Porozumienia.
 • W dalszej części formularza należy uzupełnić strony w umowie, wybrać rodzaje podpisu (UMED podpisuje umowy elektronicznie) oraz wpisać adres e-mail, na który zostanie wysłana umowa po podpisaniu przez reprezentantów uczelni – prosimy o wpisywanie własnego adresu służbowego i tym samym pośredniczenie w przekazaniu podpisanego przez reprezentantów UMED porozumienia do pozostałych stron (można wpisać kilka adresów email).

Harmonogram wewnętrzny

24.02.2023                          deadline na rozpoczęcie procedowania porozumienia o współpracy dla projektów realizowanych w grupie podmiotów w aplikacji AP12.05. Porozumienie jest procedowane przez Kierownika Projektu lub osobę przez niego upoważnioną. Czas niezbędny na przeprocesowanie dokumentu wynosi 7 dni

 

03.03.2023                          deadline na zakończenie procedowania porozumień

 

03.03.2022                 deadline na zgłoszenie projektu w aplikacji AP10. Jest to równoznaczne ze złożeniem wniosku w wersji roboczej

 

08.03.2023                         deadline na załączenie do wcześniejszego zgłoszenia wniosku w wersji ostatecznej w aplikacji AP10

 

08.03 – 15.03.2023           etapy administracyjne związane z procedowaniem wniosku w aplikacji AP10 (akceptacja przełożonego, weryfikacja księgowości, podpisy władz)

15.03.2023, g. 16:00         deadline na złożenie wniosku w systemie OSF

 

Zwracamy się z prośbą o dotrzymanie wskazanych powyżej terminów. Przekroczenie ww. harmonogramu jest obarczone ryzykiem niezłożenia wniosku w terminie wskazanym przez NCN.

 

Dla osób, które chciałyby się wspomóc przy składaniu wniosku szkoleniami z obsługi Aplikacji AP10 – Projekty badawczo-naukowe, przewidujemy szkolenia z zakresu procesu Przygotowanie projektu, którego pierwszym elementem jest właśnie Zgłoszenie Projektu. O terminach zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Centrum Wsparcia Nauki

 

Materiały do pobrania:

 1. Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku
  Dane podmiotu do wniosków NCN.docx
 2. Wzór Porozumienia o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego – Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego
 • Opublikowano: 20 grudnia 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP