Aktualności

Perły Nauki II


Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą Perły Nauki II i naborze wniosków wraz z załącznikiem.

Podstawowe zasady programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w tworzeniu wybitnie uzdolnionym studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

1. Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji nie przekracza 36 miesięcy;
 2. w którym wnioskodawca wskaże:
  1. osobę odpowiedzialną za realizację projektu, zwaną dalej „kierownikiem projektu”,
  2. opiekuna naukowego albo artystycznego kierownika projektu;
 3. który nie obejmuje działań:
  1. finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
  2. wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu;
 4. którego koszt realizacji nie przekracza:
  1. 240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych,
  2. 200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo
   z dziedziny sztuki;
 5. w którym koszty:
  1. zakupu aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej albo sprzętu, urządzeń lub aparatury wykorzystywanych do prowadzenia działalności artystycznej nie przekraczają:
   − 50 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych,
   − 30 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo
   z dziedziny sztuki,
  2. wynagrodzenia kierownika projektu nie przekraczają 3 000 zł miesięcznie,
  3. wynagrodzenia opiekuna naukowego albo artystycznego nie przekraczają 5% kosztów realizacji projektu,
  4. pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich.

2. W przypadku projektu obejmującego prowadzenie badań naukowych:

 1. związanych z koniecznością wykonania eksperymentów medycznych na ludziach warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody właściwej komisji bioetycznej,
 2. związanych z koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach warunkiem udziału
  w programie jest ponadto uzyskanie zgody właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach,
 3. nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów, objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
 4. nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody wymaganej na podstawie przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
  – przed rozpoczęciem realizacji tego projektu.

Terminy:
Nabór wniosków w ramach programu trwa od 1 września 2023 r. od godziny 08.00 do
13 października 2023 r. do godziny 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto
w Komunikacie.

Wniosek należy przesłać do Centrum Wsparcia Nauki w formie elektronicznej do 9.10.2023r. na adres e-mail: [email protected], w temacie wpisując „PERY NAUKI II – imię i nazwisko”.

Informacje:
Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych
Inwestycji, e-mail: [email protected].

Załączniki:
1) Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą Perły Nauki II i naborze wniosków
2) Załącznik do ww. Komunikatu

 • Opublikowano: 4 września 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP