Aktualności

Ogłoszenie konkursów – OPUS 26+LAP/Weave, SONATA 19


Centrum Wsparcia Nauki w ślad za Narodowym Centrum Nauki informuje, że dnia 15 września 2023 r. koordynatorzy dyscyplin NCN ogłosili 2 konkursy: OPUS 26 + LAP/Weave na projekty badawcze, w którym można zaplanować także współpracę międzynarodową w programie Weave, oraz SONATĘ 19 dla naukowców ze stopniem doktora.

  1. OPUS 26 – dla naukowców niezależnie od etapu kariery

Pełna dokumentacja konkursowa

Projekty OPUS mogą trwać 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Projekty OPUS LAP realizowane we współpracy z partnerami z Austrii, Szwajcarii, Słowenii, Luksemburga i Belgii-Flandrii można planować na 24, 36 lub 48 miesięcy, a projekty z udziałem zespołów z Niemiec i Czech – na 24 lub 36 miesięcy. Nie ma dolnego i górnego limitu finansowania pojedynczego projektu OPUS, ale wszystkie koszty projektu muszą być uzasadnione, a zasadność kosztów oceniają eksperci

Konkurs ten otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

  • bez udziału partnerów zagranicznych (wniosek OPUS),

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim podmiocie

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych (wniosek OPUS),

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim podmiocie przy wykorzystaniu danych z misji kosmicznej Gaia wystrzelonej przez Europejską Agencję Kosmiczną w 2013 r.

  • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave) (wniosek OPUS),

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim podmiocie (wnioskujący do NCN o środki finansowe na realizację polskiej części projektu) z udziałem partnerów zagranicznych z Hiszpanii, którzy ubiegają się niezależnie o środki finansowe na realizację hiszpańskiej części projektu z innych źródeł.

  • przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych (wniosek OPUS),

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim podmiocie (wnioskujący do NCN o środki finansowe na realizację polskiej części projektu) przy wykorzystaniu danych z misji kosmicznej Gaia wystrzelonej przez Europejską Agencję Kosmiczną w 2013 r., z udziałem partnerów zagranicznych z Hiszpanii, którzy ubiegają się niezależnie o środki finansowe na realizację hiszpańskiej części projektu z innych źródeł

  • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARIS, DFG, SNSF, FNR lub FWO (wniosek OPUS LAP),

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim uniwersytecie (wnioskujący do NCN o środki finansowe na realizację polskiej części projektu) we współpracy z niemieckim zespołem badawczym wnioskującym o środki finansowe do DFG, w ramach programu Weave

  • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych (wniosek OPUS LAP).

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim podmiocie (wnioskujący do NCN o środki finansowe na realizację polskiej części projektu) we współpracy z niemieckim zespołem badawczym wnioskującym o środki finansowe do DFG, w ramach programu Weave oraz z udziałem partnerów zagranicznych z Hiszpanii, którzy ubiegają się niezależnie o środki finansowe na realizację hiszpańskiej części projektu z innych źródeł.

Ważne: współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 26 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

WAŻNE: w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki, we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Osoby zainteresowane projektami w ramach konkursu OPUS – LAP proszone są o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (https://mul.edu.pl/nauka/biuro-nauki-strategii-i-rozwoju/)

WAŻNE: wniosek OPUS LAP, przygotowany przez polski zespół badawczy we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, składany jest w systemie OSF w terminie do 15 grudnia 2023 r. do godziny 16:00. Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt musi złożyć wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, do właściwej instytucji partnerskiej zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami; wnioski składane są przez:

  • zespoły badawcze z Austrii – do FWF,
  • zespoły badawcze z Czech – do GAČR,
  • zespoły badawcze ze Słowenii – do ARIS,
  • zespoły badawcze z Niemiec – do DFG,
  • zespoły badawcze ze Szwajcarii – do SNSF,
  • zespoły badawcze z Luksemburga – do FNR,
  • zespoły badawcze z Belgii-Flandrii – do FWO.

Szczegółowe warunki konkursu:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus26

2. SONATA 19 – dla naukowców niezależnie od etapu kariery

Pełna dokumentacja konkursowa

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Ważne! W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki, we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Szczegółowe warunki konkursu:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata19

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2023 r. do godziny 16:00.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Wewnętrzny harmonogram znajduje się poniżej.

Dodatkowe pomocne informacje

  1. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF (https://osf.opi.org.pl), natomiast wewnętrzne terminy i procedury dla projektów krajowych przedstawione zostały poniżej.
  1. Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

/UMEDLodz/SkrytkaESP

  1. Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, niezbędne do jego realizacji. Na koszty pośrednie składają się:

koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;

pozostałe koszty pośrednie w wysokości równej 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Pełen katalog kosztów w projektach badawczych określa Załącznik do uchwały Rady NCN nr 23/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych:

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2023/uchwala23_2023-zal1.pdf#page=53

  1. Zgodnie z polityką rachunkowości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kategorii: Koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania należy uwzględnić aparaturę naukowo-badawczą, inne urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo – badawczej oraz oprogramowanie, których koszt jednostkowy wynosi ≥ 2 000 zł brutto.
  1. W przypadku zakupu aparatury o wartości jednostkowej powyżej 130 tys. netto konieczna jest zgoda Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) powołanego Zarządzeniem 123/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zgoda musi być dołączona do wniosku składanego za pośrednictwem AP10 w PP.

Podanie/wniosek o zgodę należy składać do Przewodniczącego Rady Zarządzającej CLB , którym jest Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. Lucyna Woźniak, na adres: [email protected].

Wzór wniosku o zakup kluczowej aparatury badawczej zgodnie z Zarządzeniem nr 123/2021 – do pobrania tutaj. Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach Rady CLB.

  1. Na potrzeby wypełniania wniosku projektowego w zakresie kosztorysu odsyłamy do Katalogu Usług oferowanych przez Centralne Laboratorium Badawcze:

20.04 Katalog usług Centralnego Laboratorium Badawczego.pdf

Osobami do kontaktu w sprawie usług oferowanych w ramach katalogu są:

Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego: [email protected];

MOLecoLAB Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych: [email protected];

Uniwersyteckie Laboratorium Naukowe CoreLab: [email protected].

Usługi oferowane w ramach UMED nie są usługami obcymi.

  1. W przypadku projektów, do realizacji których potrzebne będą zasoby sprzętowe (typu: serwery, macierze dyskowe, sprzęt sieciowy), software-owe lub ludzkie z obszaru IT przed załączeniem do procesu wersji roboczej wniosku prosimy o konsultacje z Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjnym (Mariusz Sawko email: [email protected] tel.: (42)2725003, 785911537).
  1. W przypadku projektów prowadzonych z udziałem pacjentów lub materiału biologicznego pobranego od osoby do celów naukowych, koszt ubezpieczenia OC dla eksperymentu medycznego jest kosztem koniecznym ale NIEKWALIFIKOWALNYM w ramach Innych Kosztów Bezpośrednich i może być poniesiony wyłącznie z kosztów pośrednich projektu. Powyższy obowiązek nakłada ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), która wprowadza zmiany także w zakresie realizacji eksperymentów medycznych, w tym badań klinicznych i weszła w życie z dniem 01.01.2021 r.

W ślad za Biurem ds. Nieruchomości informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi zawarł umowę generalną w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny. Ubezpieczenie spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medycznyz 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2412), dalej zwanym Rozporządzeniem. Umowa dotyczy eksperymentów prowadzonych w ramach działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni.

  1. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
  1. W zakresie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wsparcia udzieli Państwu mgrAgnieszka Goszczyńska z Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, ([email protected]) Pomocne w tym względzie mogą okazać się wytyczne NCN oraz informacje o RDM na stronie Otwarty Umed http://otwarty.mul.edu.pl/r-d-m/.

Wytyczne do uzupełniania planu zarządzania danymi w projekcie badawczym 

  1. Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji ze zmianami.
  1. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
  1. Procedura składania wniosków

Procedowanie wniosku w aplikacji procesowej w PP

UWAGA!

Przygotowane i wygenerowane z systemu OSF wnioski należy składać do weryfikacji i podpisu za pośrednictwem Aplikacji Procesowej AP10 Projekty badawczo-naukowe, do której instrukcja dostępna jest pod adresem:

https://studumedlodz.sharepoint.com/sites/BWP/SitePages/AP10-Projekty-badawczo-naukowe.aspx

W celu złożenia wniosku w aplikacji AP10 należy:

Wygenerować wniosek w systemie OSF, początkowo w wersji roboczej dla celów weryfikacyjnych.

Uruchomić w Process Portalu Aplikację AP10, wybrać właściwy rodzaj projektu,

następnie za pomocą przycisku DALEJ przejść do formularza Zgłoszenia Projektu, wypełnić dane dot. projektu i załączyć wniosek w wersji roboczej (wydruk roboczy) w celu weryfikacji na poziomie Centrum Wsparcia Nauki (CWN).

Na tym etapie proszę zapisać sobie przypisany do zadania numer Instancji, dzięki któremu będą Państwo mogli później zlokalizować swój wniosek w PP.

  • Po pozytywnej weryfikacji wniosku w wersji roboczej przez pracowników CWN, otrzymają Państwo zadanie w PP polegające na załączeniu wniosku w wersji ostatecznej. W celu jego realizacji, należy zablokować do edycji wniosek w systemie OSF, wygenerować jego finalną wersję wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do podpisu i załączyć je do Aplikacji AP10. Na tym etapie dodatkowo formularz aplikacyjny w PP poprosi Państwa o podanie numeru wniosku, należy wówczas podać nr ID wniosku, który znajduje się w stopce wniosku pobranego z OSF.

Dokumentacja zostanie raz jeszcze zweryfikowana w CWN, przekazana do akceptacji Przełożonego Kierownika Projektu, następnie zweryfikowana pod względem finansowym i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczelni. Kierownik projektu/osoba zgłaszająca wniosek otrzyma podpisane dokumenty na służbowy adres mailowy.

Ważne! Nie ma już możliwości przesłania wniosku do podpisu drogą mailową. Po zakończeniu całego procesu weryfikacji a następnie akceptacji władz, podpisane dokumenty otrzymają Państwo z adresu „UMED-ProcessPortal” [email protected], skąd należy je pobrać i wymagane załączyć do wniosku w OSF, a następnie wysłać wniosek do NCN zgodnie z Procedurą składania wniosku do NCN dostępną w dokumentacji konkursowej .

Aplikowanie o projekt przez osoby spoza UMED, które nie mają dostępu do Process Portalu

Osobom, które nie są zatrudnione w UMED a chcą aplikować w ramach UMED o projekt, konieczne jest NADANIE DOSTĘPU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku o dostęp do systemów IT/Process Portalu za pośrednictwem Aplikacji procesowej AP14 Wnioski do PODO. Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych oraz Ekspertem w ww. Aplikacji jest Pani Urszula Jastrzębowska: [email protected]. W sekcji Dostęp do systemu należy wybrać Process Portal.

DOKTORANCI / STUDENCI  – o dostęp do systemu IT wnioskuje kierownik jednostki, z którą doktorant jest powiązany (zwykle jest to opiekun naukowy), w tym wypadku nie ma potrzeby załączania dodatkowych plików, system zaczytuje automatycznie dane studenta/doktoranta po podaniu numeru PESEL.

Osoby określone jako „INNE”, czyli osoby w żaden sposób formalnie nie związane z UMED – o dostęp do systemu IT może zawnioskować osoba, która posiada stosowne uprawnienia, czyli np. Dyrektor Biura Nauki Strategii i Rozwoju – Pan mgr Jarosław Horodecki. W tej sytuacji konieczne jest przekazanie danych jak na poniższym screenie, tj.:

– pesel,

– imię i nazwisko,

– adres e-mail, który aktywnie jest używany,

– numer telefonu.

W przypadku osób określonych jako „INNE” konieczne jest również załączenie załącznika w module „Załączniki”.

Powinien być to jakiś dokument potwierdzający powiązanie/współpracę danej osoby z Uczelnią, czyli np. zaświadczenie opiekuna naukowego potwierdzające składanie wniosku w otwartej edycji konkursu.

Procedowanie POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY

Pobrane z systemu OSF porozumienie o współpracy należy procedować Aplikacji Procesowej AP12.05 Obieg umowy.

  1. w formularzu wybrać z Szablonu umowy: „umowa inna/wg wzoru przekazanego przez stronę”

Po uruchomieniu wniosku należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką:

  1. W sekcji Dane do umowy w polu jednostki merytorycznej należy wybrać Centrum Wsparcia Nauki w przypadku projektów OPUS bez LAP, SONATA, SONATA BIS, PRELUDIUM,  PRELUDIUM BIS, MAESTRO natomiast w przypadku projektów OPUS-LAP oraz POLONEZ BIS, proszę wybrać Dział Projektów Międzynarodowych
  1. W dalszej części formularza należy uzupełnić daty zawarcia porozumienia (można wskazać umowa na czas nieokreślony, jeżeli daty nie da się określić)
  1. W polu „Czy umowa rodzi koszty” należy wybrać TAK oraz w polu Konto kosztów wpisać nr konta przyznany do projektu, a w przypadku braku ustalenia konta „brak” lub „nie określono” albo inną stosowną uwagę.
  1. w Polu „Czy umowa zawierana jest na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 lub Zarządzenia nr 106/2020” należy wybrać NIE
  1. W sekcji Strony w umowie należy wybrać reprezentanta Rektor, a następnie osobę podpisującą w imieniu Rektora – Prorektor prof. Lucynę Woźniak
  1. W sekcji Projekt umowy należy załączyć wypełniony wzór Porozumienia.
  2. W dalszej części formularza należy uzupełnić strony w umowie, wybrać rodzaje podpisu (UMED podpisuje umowy elektronicznie) oraz wpisać adres e-mail, na który zostanie wysłana umowa po podpisaniu przez reprezentantów Uczelni– prosimy o wpisywanie własnego adresu służbowego i tym samym pośredniczyć w przekazaniu podpisanego przez reprezentantów UMED porozumienia do pozostałych Stron (można wpisać kilka adresów email).  
 1.  

Harmonogram wewnętrzny

23.11.2023 deadline na rozpoczęcie procedowania porozumienia o współpracy dla projektów realizowanych w grupie podmiotów w aplikacji AP12.05. Porozumienie jest procedowane przez Kierownika Projektu lub osobę przez niego upoważnioną. Czas niezbędny na przeprocesowanie dokumentu wynosi 7 dni. Porozumienie do wniosku NCN pobiera się z systemu OSF z poziomu wniosku i nie jest ono negocjowalne,

01.12.2023 deadline na zakończenie procedowania porozumień,

01.12.2023 deadline na zgłoszenie projektu w aplikacji AP10. Jest to równoznaczne ze złożeniem wniosku w wersji roboczej,

06.12.2023 deadline na załączenie do wcześniejszego zgłoszenia, wniosku w wersji ostatecznej w aplikacji AP10,

07.12 – 15.12.2023 etapy administracyjne związane z procedowaniem wniosku w aplikacji AP10 (akceptacja Przełożonego, weryfikacja księgowości, podpisy władz),

15.12.2023, o g. 16:00 deadline na złożenie wniosku w systemie OSF.

Zwracamy się z prośbą o dotrzymanie wskazanych powyżej terminów. Przekroczenie ww. harmonogramu jest obarczone ryzykiem niezłożenia wniosku w terminie wskazanym przez NCN.

Dla osób, które chciałyby się wspomóc przy składaniu wniosku szkoleniami z obsługi Aplikacji AP10 – Projekty badawczo-naukowe, przewidujemy szkolenia z zakresu procesu Przygotowanie projektu, którego pierwszym elementem jest właśnie Zgłoszenie Projektu. O terminach zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Centrum Wsparcia Nauki

Materiały do pobrania:

  1. Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku

Dane podmiotu do wniosków NCN.docx

 • Opublikowano: 23 września 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP