Aktualności

Granty NCN – MINIATURA 7 dla młodych naukowców UMED-u


Poznaliśmy laureatów konkursu MINIATURA 7 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 1 lutego 2023 r.

Grant na realizację działań naukowych uzyskały cztery badaczki z naszej uczelni.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

Podstawowym celem konkursu MINIATURA 7 jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu założeń projektu badawczego, który w przyszłości może zostać złożony w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Budżet pojedynczego działania trwającego do 12 miesięcy musi zmieścić się w przedziale od 5 000 do 50 000 zł.

 

 

L.p.

Osoba realizująca działanie  Wydział   Rodzaj działania naukowego Tytuł wniosku Okres realizacji (liczba miesięcy)  Przyznane środki
1. dr Justyna Maria Roszkiewicz Lekarski badania wstępne/pilotażowe Rola białek z rodziny semaforyn w patogenezie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów 12 44 770,00
2. dr Izabela Burzyńska-Pędziwiatr Lekarski badania wstępne/pilotażowe Identyfikacja biomarkerów w diagnostyce GDM i poporodowych zmian metabolicznych – badanie typu follow up 12 45 760,00
3. dr Anna Agnieszka Klimczak-Bitner Farmaceutyczny badania wstępne/pilotażowe Identyfikacja nowych biomarkerów diagnostycznych w nowotworach przełyku 12 49 985,00
4. dr Karolina Joanna Wanat Farmaceutyczny wyjazd badawczy
Analiza spektroskopowa NMR w ocenie trwałości kompleksów inkluzyjnych bakuchiolu z β-cyklodekstryną oraz wyznaczanie ich wartości pKa metodą obrazowania przesunięcia chemicznego – wyjazd badawczy na Uniwersytet w Liverpoolu. 12 10 665,00

dr Justyna Maria Roszkiewicz (Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej)

Tytuł projektu: Rola białek z rodziny semaforyn w patogenezie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

Celem badania jest ocena stężeń białek z rodziny semaforyn u pacjentów z MIZS. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) jest najczęstszą artropatią zapalną wieku rozwojowego. Zgodnie z kryteriami International League of Associations for Rheumatology (ILAR) definiowane jest jako zapalenie stawów trwające minimum 6 tygodni u pacjenta przed ukończeniem 16. roku życia, diagnozowane po wykluczeniu innych możliwych przyczyn prezentowanych przez niego objawów. MIZS nie jest jednorodną jednostką chorobową, jest to zbiorczy termin pod którym kryją się różne prezentacje choroby, w każdym przypadku jej etiopatogeneza jest jednak autoimmunizacyjna bądź autozapalna.

Planowane badanie jest badaniem pilotażowym, pierwszym poruszającym temat roli białek z rodziny semaforyn w patogenezie MIZS. Określenie wpływu białek z rodziny semaforyn na aktywność zapalną w przebiegu MIZS będzie miało wpływ nie tylko na lepsze poznanie patomechanizmów tej choroby, w przyszłości może przyczynić się również do optymalizacji jej leczenia.

dr n. med. Justyna Roszkiewicz – absolwentka kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Studium Doktoranckiego naszej uczelni. Specjalistka pediatrii, od początku kariery zawodowej związana z Kliniką Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii. Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy „Ocena wpływu polimorfizmów genetycznych na efekt leczenia metotreksatem u pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów”.
Autorka publikacji naukowych o łącznym IF 24 i 609 punktach MEiN. Autorka rozdziałów podręczników dotyczących reumatologii dziecięcej, aktywna uczestniczka licznych konferencji reumatologicznych, zarówno o zasięgu polskim jak i międzynarodowym.

 


dr Izabela Burzyńska-Pędziwiatr (Zakład Biologii Strukturalnej)

Tytuł projektu: Identyfikacja biomarkerów w diagnostyce GDM i poporodowych zmian metabolicznych – badanie typu follow up

Celem projektu jest znalezienie metabolitów jako markerów predykcyjnych rozwoju GDM  z zastosowaniem technik modelowania o wysokim stopniu stratyfikacji. Ponadto planowane jest znalezienie metabolitów zmieniających się po porodzie u pacjentek z GDM.

Na całym świecie stosowane są różne kryteria diagnostyczne GDM (WHO, HAPO, ADA, IADPSG), z różnymi punktami odcięcia. Różnice te utrudniają interpretację i zastosowanie danych z badań, uniemożliwiając przyjęcie jednego standardowego międzynarodowego podejścia do GDM. Obecnie preferowanymi metodami diagnostycznymi w GDM są oznaczenie glukozy w osoczu na czczo (FPG) i doustny test tolerancji glukozy (OGTT). Aby prawidłowo zdiagnozować i leczyć GDM na początkowym etapie, konieczne jest zrozumienie patogenezy i aspektów molekularnych GDM.

W ostatnim czasie metabolomika jest coraz częściej wykorzystywana do wyjaśnienia zmian w profilach metabolicznych, które zachodzą zarówno w trakcie, jak i po rozpoznaniu klinicznym GDM w ciąży, w tym rozregulowania poziomu glukozy we krwi przed jej wystąpieniem.

dr n. med. Izabela Burzyńska-Pędziwiatr – absolwentka chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Związana jest z Zakładem Biologii Strukturalnej od początku swojej kariery naukowej – najpierw jako doktorantka a następnie jako pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta. Główny obszar zainteresowań naukowych koncentruje się na poszukiwaniu molekularnych mechanizmów leżących u podstaw chorób metabolicznych takich jak cukrzyca ciążowa z wykorzystaniem badań omicznych, w szczególności lipidomiki do oceny przebudowy błon komórkowych erytrocytów  oraz wykorzystaniu badań metabolomicznych w celu znalezienia zmienionych i charakterystycznych związków dla GDM (metabolity małocząsteczkowe – aminokwasy) oraz związków, które są specyficzne dla stanu przedcukrzycowego, w cukrzycy typu 2 (T2DM) z wykorzystaniem technik chromatografii cieczowej i gazowej sprzężonej ze spektrometrią MAS.

 


dr Anna Agnieszka Klimczak-Bitner (Zakład Biofarmacji)

Tytuł projektu: Identyfikacja nowych biomarkerów diagnostycznych w nowotworach przełyku

W ramach grantu Miniatura 7 podjęte zostaną próby identyfikacji potencjalnie nowych biomarkerów diagnostycznych dla nowotworów przełyku, EC (ang. Esophageal Cancer). W Polsce 80% pacjentów umiera w ciągu 12 miesięcy od jego rozpoznania. Powodem wysokiej śmiertelności EC jest późna diagnostyka. Miniatura-7 będzie rozszerzeniem pracy badawczej podjętej w Katedrze Biochemii Medycznej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Wysoka śmiertelność oraz późna diagnostyka wśród pacjentów z EC skłaniają do dołożenia wszelkich starań, aby wykryć potencjalne biomarkery tych chorób.

Projekt Miniatura-7 będzie realizowany w Zakładzie Biofarmacji we współpracy z: kierownikiem Katedry Biochemii Medycznej prof. dr hab. n. med. Januszem Szemrajem, kierownikiem Uniwersyteckiego Laboratorium Naukowego CoreLab dr n. med. Jackiem Szymańskim oraz kierownikiem Zakładu Patologii dr n. med. Marcinem Braunem.

dr n. med. Anna Agnieszka Klimczak-Bitner – w 2009 r. uzyskała tytuł magistra w zakresie biofizyki w Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, w Zakładzie Biofizyki Błon. W 2015 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. n. med. Janusz Szemraj. W 2014 roku podjęła swoją pierwszą pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Chemii Biomedycznej, której ówczesnym kierownikiem była prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska. W maju 2023 roku dr Klimczak-Bitner rozpoczęła pracę w Zakładzie Biofarmacji, Katedry Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (kierownik Zakładu: dr hab. n. farm. Magdalena Jasińska-Stroschein).

 


dr Karolina Joanna Wanat (Zakład Chemii Analitycznej)

Tytuł projektu: Analiza spektroskopowa NMR w ocenie trwałości kompleksów inkluzyjnych bakuchiolu z β-cyklodekstryną oraz wyznaczanie ich wartości pKa metodą obrazowania przesunięcia chemicznego – wyjazd badawczy na Uniwersytet w Liverpoolu

Bakuchiol (BAK) jest naturalnym terpenem pozyskiwanym z nasion Psoralea corylifolia L., a sama roślina od lat była stosowana jako surowiec leczniczy w medycynie ludowej Chin i Indii. Od kilku lat jest on z sukcesem stosowany w kosmetykach przeciwstarzeniowych, jako zamiennik popularnego retinolu z powodu zbliżonego działania dermatologicznego, a jednocześnie braku skutków ubocznych powodowanych przez pochodne witaminy A, typu działanie drażniące lub reakcje uczuleniowe. Ostatnie doniesienia naukowe wykazały szerokie działanie biologiczne bakuchiolu w badaniach in vitro; m. in. aktywność antyoksydacyjną, przeciwzapalną, bakteriobójczą czy hepatoprotekcyjną.

Celem wyjazdu jest synteza kompleksów inkluzyjnych bakuchiolu z β-CD oraz wykonanie widm NMR w celu wyznaczenia optymalnego stosunku BAK:β-CD oraz oceny trwałości takiego połączenia. Dodatkowo planowane jest wykonanie oznaczenia wartości pKa bakuchiolu oraz kompleksów BAK-β-CD metodą CSI-GC, w tym zapoznanie się z techniką wykonywania takiego oznaczenia oraz przeszkolenie z analizy danych pochodzących z widm 1H NMR w celu wyznaczania pKa związku. Pozostałe analizy spektroskopowe (spektroskopia UV-VIS, FTIR) zostaną wykonane w Zakładzie Chemii Analitycznej przy pomocy dostępnej aparatury i odczynników.

Synteza oraz ocena trwałości kompleksów BAK-β-CD pozwoli na sprawdzenie czy takie połączenie może zostać wykorzystane do poprawy właściwości farmakokinetycznych związku, a wyznaczone wartości pKa będą cennym źródłem informacji na temat zachowania tych struktur w warunkach fizjologicznych organizmu.

dr n. farm. Karolina Wanat – absolwentka Wydziału Farmaceutycznego w Łodzi. Obecnie zatrudniona w Zakładzie Chemii Analitycznej, gdzie zajmuje się działalnością naukową oraz dydaktyczną. W pracy naukowej podejmuje zagadnienia chemometrii oraz przenikania leków przez bariery biologiczne.

 

  • Opublikowano: 17 listopada 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP